ZIS

Informacioni Sistemi Zdravstvenih ustanova

Moderno koncepcirani programi zasnivani na Windows operativnom sistemu u mrežnoj varijanti. Pristup na osnovu šifre, uvid u rad šalterskog osoblja, posebna ovlašćenja, ograničen ili neograničen pristup, učinak i sve ostale parametre podešava vlasnik programa bez intervencije autora programa.

Informacioni sistem ZIS-a, čine više podsistema. Podsistem je sačinjen od nekoliko programskih paketa. Projektovan i implementiran da koristi jedinstvene baze unutar Informacionog sistema.

Zajedničke su baze punktova, mesta, opština, odeljenja, zdravstvene ustanove, zanimanja, srodstvo sa obolelim, međunarodna klasifikacija bolesti itd.

Sve baze su usaglašene i transparetne sa ostalim centrima, zavodima i institutima, kao i statističkim institucijama. Namenjen je za rad u svim zdravstvenim ustanovama. Sadrži sveobuhvatni elektronski karton pacijenta.

Programe karakterišu još i »otvorenost« tj. proširivost zahteva korisnika bez spoljne intervencije (autora programa), jednostavno održavanje, mogućnost stvaranja sopstvenih upita.

QubeSoft za potrebe informatičkog tržišta, iz oblasti zdravstva, razvija savremeni proizvod ZIS sa ciljem da zadovolji visok spektar potreba.

Osnovne odlike ZIS-a su:

 • moderan dizajn
 • otvorenost
 • fleksibilnost
 • jednostavnost
 • integrisanost
 • najviši stepen sigurnosti
 • pouzdanost
 • nezavisnost i prenosivost
 • modularan pristup
 • mogućnost korišćenja na različitom hardveru
 • mogućnost korišćenja na različitim operativnim sistemima
 • postupno uvođenje
 • podrška

ZIS je razvijan i implementiran po standardu ISO 9000-3, JRS33, Pravilnikom o sredstvima za vođenje evidencija u oblasti zdravstva SL SRJ 6/2000. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti SL RS 17/92 i na osnovu Uputstva Ministarstva za zdravlje RS o medicinskoj dokumentaciji.

Koncepciju fleksibilnog servera, koji svojom svojom brzinom, cenom i funkcionalnošću zadovoljava potrebe i velikih računarskih sistema, vrši SQL Server. SQL Server kao RDBMS je sastavni deo BackOffice paketa, koji je takođe implementiran, i sastavni je deo ZIS-a. Deo paketa ZIS jeste i SharePoint za administriranje dokumentacije (Obrasci sistema kvaliteta i sl.).

Sistem ZIS ima modularnu strukturu i sastoji se iz sledećih podsistema i modula:

 • podsistem PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
  • Opšta praksa
  • Ginekologija
  • Pedijatrija
  • Patronaža
  • Hitna pomoć
  • Kućna nega
  • Stomatologija
 • podsistem SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
  • Dermatologija
  • Fizijatrija
  • Interno
  • Oftamologija
  • Psihijatrija
  • Urologija
  • Medicina rada
  • Rentgen
  • Laboratorija
 • podsistem ADMINISTRACIJA
  • Fakturisanje
  • Prijem/Otpust pacijenta
  • Administracija zajedničkih baza
  • Uprava – sumarni (menadžment) izveštaji
  • Međunarodna Klasifikacija Bolesti
  • Kadrovska služba

Opšta Praksa

Program obuhvata sledeće module: matični podaci (podaci o pacijentu, dijgnozama, pregledima, terapijama), status pacijenta (anmneza, hronične dijagnoze), pregled (pregledi i terapije), bolovanja, lekovi, izveštaji

Ginekologija

Matični podaci o pacijentu, dijagnozama, terapijama, lekovima, anamnezama; ginekološki status; evidencija svih pregleda i terapija; ultrazvuk su samo deo opcija ovog modula.

Pedijatrija

Jednostavan način za praćenje administrativnih podataka o pacijentu: svi podaci o pacijentu i članovima porodice, o dijagnozama, pregledima, terapijama, kontrolnim pregledima, vakcinacijama, ...

Dermatologija

Osim matičnih podataka, pregleda, terapije, prati se i epidemiologija i trihogram.

Fizijatrija

JPraćenje visine, težine, funkcija tela, klinički nalazi, radna sposobnost, ortopetska pomagala kao i niz statistički izveštaja su deo opcija ovog modula.

Interno

Osim matičnih podataka, modul omogućava praćenje specifičnosti Internog odeljenja: limfni čvorovi i sl, istorija bolesti, EKG, spirometrija, ergometrija, nalazi i sl

Oftalmologija

Određivanje statusa vida na blizinu, tonus, fundus, biomikroskop su samo deo statusa praćenja pacijenta.

Psihijatrija

Na jednom mestu podaci o pacijentu, dijagnozama, pregledima, terapijama, bolovanjima, lekovima. Lična i porodična anamneza. Status pacijenta (psihički, neurološki, somatski).

Urologija

Osim matičnih podataka o pacijentu modul prati i sve preglede i terapije, kao i određivanje urološkog statusa pacijenta.

Medicina rada

Program omogućava specijalističkim ordinacijama medicine rada da evidentiraju podatke o pacijentu i izdaju razna uverenja i potvrde za nošenje oružja, vozačke dozvole, posao, itd.

Laboratorija

Sastoji se od zakazivanja izvršenja internih naloga i i izvršenja i evidentiranja rezultata. Osim izdavanja rezultata prati i niz druguh statističkih izveštaja, poput laboratorijskog dnevnika, izdavanje privremenih rezultata, ...

Apoteka

Opcije i mogućnosti koje pruža ovaj program su zaista mnogostruke. Program obuhvata sve procese rada apotekarske ustanove: Šifarnik opšti, farmacija, kadrovi, …; Evidencija lekova, dobavljača, kupaca, …; Obrada ulaza i izlaza lekova; Uvid u stanje u apoteci; Trebovanje, Otpremnice, Fakturisanje, …; Izveštaji; Servis programa

Prijem/Otpust – Fakturisanje

Prijem, Praćenje istorije bolesti, Otpust Pacijenta kao i Fakturisanje lečenja ka pacijentu i Statistika ka Fondu.

Stomatološka ordinacija

Program obuhvata sve procese rada stomatološke ordinacije:Kartoteka, Zakazivanje poseta, Rentgen snimke, Edukaciju, Finansije, Izveštaje. Kartoteka obuhvata sve relevantne podatke o pacijentu. Osim unosa nemedicinskih podataka omogućen je grafički prikaz vilice i unos podataka o dijagnozi, terapiji, prvom pregledu, stanju, … DENTAL nudi sledeće izveštaje: stanje prvog pregleda, pregled radova, dnevnik rada, cenovnik, finansijsko poslovanje ordinacije, statistika posećenosti, …

Međunarodna klasifikacija bolesti

Najbrži i najednostavniji način pronalaženja šifre bolesti, grupe ili dijagnoze bolesti. Mogućnost pojedinačnog i pregleda po grupama bolesti. Dopuna baze podataka.

Kadrovska evidencija

Evidencija radnika, radnog mesta, invalideta, penzionera, dece, zanimanja, staža, ... Šifarnik struka, radnog staža, škole, odsustvovanja. Izveštaji po radnom stažu, radnim jedinicama, M4 obrazac, koeficijent rada. Višestruka pretraživanja. Program nastao višegodišnjom primenom.

Menadžment izveštaji

Podatke potrebne menadžmentu za kvalitetnijim upravljanjem preduzećem. Izveštaji iz svih programa: o dinamici rada, broju unetih stavki, itd.

copyright @ 1998 - 2009 QubeSoft.rs :: sva prava zadržana